หมวดเมนูลัด

อัลบั้มภาพ
นาฬิกาและปฏิทินประวัติ วัดหนองแวง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


ความเป็นมา

                บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12  ตำบลทุ่ม  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดศรีสะเกษ ได้นามชื่อมาจากหนองแวง ซึ่งเป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้าน โดยมีวัตุโบราณคือเสาไม้แก่นอยู่กลางหนองน้ำบัวหลุบซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษครั้งแรกของการตั้งหมู่บ้านแล้ว  บ้านหนองแวงเริ่มมีการตั้งบ้านเรือนในปี พ.ศ. 2452  โดยประมาณ  ซึ่งมีผู้มาตั้งบ้านเรือนครั้งแรกคือ นายแป  ทองแป  โดยอพยพมาจากตัวเมืองศรีสะเกษมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหนองม่วง

ต่อมานายแป  ทองแป ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นาโดยมีหนองน้ำคือหนองแวง และหนองบัวหลุบ และให้ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองแวง ตามชื่อหนองน้ำ”

                บ้านหนองแวงเริ่มมีการปกครองหมู่บ้านโดยยังขึ้นตรงต่อหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือ

1.  นายปิ่น  มิ่งขวัญ          พ.ศ. 2486

2.  นายเป  คำหงษา          พ.ศ. 2490

3.  นายทอน  พรมลังกา  พ.ศ. 2510

4.   นายจรุญ  ศรีเมือง       พ.ศ. 2511

5.   นายสุธีร์  คำฤาชา       พ.ศ. 2523

ในปี 2524  ในสมัยผู้ช่วยสุธีร์  คำฤาชา ได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่   มาเป็น หมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยมีผู้ใหญ่บ้านปกครองบ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ดังนี้คือ

1.   นายสุธีร์  คำฤาชา

2.   นายวิไล  ทรงกลด    พ.ศ. 2540

3.   นายอำนวย  บุญออน  พ.ศ. 2541  ซึ่งต่อมานายอำนวย  บุญออน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลทุ่มอยู่จนครบวาระ

4.    นายสุรินทร์  ศรีเมือง  พ.ศ. 2546 จนปัจจุบัน

ในการตั้งหมู่บ้านหนองแวงจากเริ่มต้นในการตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน  บ้านหนองแวงมีอายุรวม 105 ปี

 

คำขวัญประจำหมู่บ้าน “บ้านหนองแวง แหล่งหนองน้ำ ทำการเกษตรดี มีหลวงพ่อรวยศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจ พอเพียง” 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

                บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 12  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 18  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  905 ไร่

·       ทิศเหนือติดกับบ้านหนองม่วง

·       ทิศใต้ติดกับบ้านหนองไฮ ตำบลโนนเพ็ก  อำเภพยุห์  

·       ทิศตะวันออกติดกับบ้านหนองรัง  ตำบลพยุห์  อำเภอพยุห์

·       ทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองจิก ตำบลโนนเพ็ก  อำเภพยุห์  

 อาชีพหลัก  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา โดยมีการเลี้ยงสัตว์มทำสวนมรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง

 ประวัติของการตั้งวัดหนองแวง

                ในปี พ.ศ. 2546 ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นตลอดทั้งคณะกรรมการ ชาวบ้านได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อซื้อที่ดินดำเนินการสร้างวัด และได้รับงบประมาณเงินผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 150,000 บาทโดยการนำของ พระมหาเฉลิมชัย  ปภัสสโร และลูกหลานชาวบ้านหนองแวงที่ไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร ซื้อดินสร้างที่พักสงฆ์ 3 ไร่

                ปี พ.ศ. 2547 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 ไร่ จากงบประมาณเงินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพมหานคร จำนวน 610,000  บาท

                วันที่  7  กรกฎาคม  2547  ได้จัดตั้งที่พักสงฆ์ขึ้นเป็นหลังคามุงด้วยหญ้ามีหลวงพ่อสุธีร์ ฐิตสุโภ เป็นพระผู้ดูแล และสร้างศาลาชั่วคราวที่มุงด้วยหญ้าเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ต่อมาได้ยกเสาเอกเพื่อสร้างศาลาที่มุงด้วยสันไท

ปี 2549  ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 ไร่ จากเงินงบประมาณของผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯและลูกหลานที่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ เป็นเงินจำนวน 360,000 บาท และได้รับบริจาคที่ดิน 2 งาน 50 ตารางวา จากคุณแม่บุญยัง  สุเลิศ รวมทั้งสิ้นที่ดินวัดมีเนื้อที่  ไร่  2  งาน   50  ตารางวา

ปี 2550 ในสมัยผู้ใหญ่สุรินทร์  ศรีเมือง ได้ทำหนังสือขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา

ในวันที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2552 หลวงพ่อพระอธิการสุธีร์  ฐิตสุโภ ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงเป็นต้นมา

เว็บไซต์ www.watnongwang.com
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
เว็บสำเร็จรูป
×